CMMI (Capability Maturity Model Integration) được phát triển tại Viện Kỹ Nghệ Phần Mềm của Mỹ (Viện SEI – nay đổi thành Viện CMMI) tại trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh. CMMi là phương pháp tích hợp năng lực trưởng thành hay đơn giản là giải pháp cải tiến năng lực liên tục, mô hình này cung cấp một định nghĩa rõ ràng về những hành động cần được doanh nghiệp xúc tiến để nâng cao năng suất hoạt động thông qua cải tiến năng lực chuyên môn. Với 5 “Mức trưởng thành” hoặc 3 “Mức năng lực”, CMMi xác định những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng thành công hệ thống có thể sản xuất, vận hành ra những sản phẩm tốt nhất, hoặc cung cấp dịch vụ tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.

cmmi-maturitylevel

     Làm thế nào CMMi giúp doanh nghiệp nên đặt ra các câu hỏi thực tiễn để có được câu trả lời thực tiễn trong thực hiện:

 • Làm thế nào để chúng ta biết được đang có điểm vượt trội gì?
 • Làm sao để chúng ta biết được rằng doanh nghiệp đang phát triển?
 • Làm sao để chúng ta biết được các chu trình của hệ thống quản lý đang vận hành tốt?
 • Làm sao để chúng ta biết được các các hạn chế trong hệ thống quản lý cần thay đổi cho phù hợp với thực tiển?
 • Làm sao để chúng ta biết được sản phẩm tạo ra có thể tốt hơn hay không?

unnamed

Tiến trình triển khai CMMi ở doanh nghiệp
Các doanh nghiệp được tư vấn và đào tạo về lộ trình, tiến trình triển khai CMMi để cải tiến có sự nhau nhau tùy thuộc vào năng lực và chu trình hiện tại của doanh nghiệp. THK & Associates (sau đây gọi tắt là THK) luôn luôn tư vấn cách phù hợp nhất với lộ trình cụ thể theo từng doanh nghiệp, sau đây THK diễn giải chung về lộ trình CMMi như sau:

 • Bước 1: Khảo sát và đánh giá hiện trạng.
 • Bước 2: Đào tạo nhận thức về CMMI
 • Bước 3: Phân tích thực trạng, hay còn gọi là Đánh giá “SCAMPI C”. Ở bước này, THK sẽ giúp doanh nghiệp phân tích được phạm vi CMMi cần thực hiện, xem xét toàn diện và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp sau khi nhận diện, phân tích điểm mạnh, điểm yếu cần cải tiến. Và đương nhiên, nhân lực và quá trình phát triển của doanh nghiệp có những điểm mạnh cụ thể riêng.
 • Bước 4:  Đào tạo CMMi chính quy  cho đội ngũ tham gia xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn CMMi quốc tế.
 • Bước 5: Xây dựng kế hoạch, quy trình, các biểu mẫu, hướng dẫn, chính sách, bảng mô tả công việc … phù hợp, tối ưu theo thực tế doanh nghiệp.
 • Bước 6: Ban hành quy trình và tiến hành đào tạo nội bộ
 • Bước 7: Triển khai áp dụng vào dự án mẫu chuẩn mực và thực hiện xem xét và tinh gọn, điều chỉnh quy trình.
 • Bước 8: Tư vấn, thực hiện khảo sát đánh giá sau SCAMPI A (được quy chuẩn là SCAMPI B)
 • Bước 9: Tiếp tục tư vấn các cải tiến tiếp theo và khuyến nghị các giải pháp.

cmmi_staged_mo_hinh1

THK khuyến nghị các khách hàng doanh nghiệp nên thực hiện các bước trên áp dụng cho lần đầu triển khai CMMi và đánh giá mức trưởng thành, cũng như các cải tiến tiếp theo được khuyến nghị.

THK luôn luôn lắng nghe, đề xuất luôn phù hợp.

Scroll To top