Exchange Reporter Plus
Exchange Reporter Plus là một giải pháp báo cáo và phân tích dựa trên web cho máy chủ Microsoft Exchange. Exchange Reporter Plus là một phần mềm báo cáo MS Exchange mà cung cấp hơn 100 báo cáo khác nhau về mọi khía cạnh của môi trường Microsoft Exchange Server.

Các tín năng chính

  • Exchange Server Reporting
  • Exchange Server Auditing
  • Exchange Server Monitoring
  • Office 365 Reports
Exchange Server Reporting
Báo cáo kích thước mailbox

Việc giám sát kích thước mailbox và sự phát triển của mailbox không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Với báo cáo kích thước mailbox Exchange, bạn có thể thấy thông tin chi tiết nhanh về kích thước mailbox hiện tại, sự tăng trưởng của mailbox và các giới hạn kích thước mailbox. Bạn cũng có thể so sánh nhanh về kích thước hiện tại dựa vào các giới hạn dung lượng cho phép.
Báo cáo lưu lượng mailbox

Báo cáo lưu lượng mailbox hỗ trợ phân tích lưu lượng Exchange bằng cách theo dõi lưu lượng với mỗi mailbox. Thư có thể được lọc theo cả người gửi và người nhận, và cũng theo số lượng thủ và kích thước.
Báo cáo Outlook Web Access

OWA đã làm cho các email Exchange phổ biến trên web giống như trên máy tính để bàn. Báo cáo OWA của Exchange Reporter Plus giúp giám sát các hoạt động trên Outlook Web Access bằng cách lọc dữ liệu theo người dùng, trình duyệt và thậm chí là địa chỉ IP máy khách.
Exchange Server Auditing
Báo cáo kiểm duyệt Exchange

Nhận thức được các nỗ lực đăng nhập vào mailbox trái phép hoặc những thay đổi được thực hiện đối với các quyền hạn mailbox với tính năng kiểm duyệt (audit) máy chủ Exchange! Exchange Reporter Plus đưa vào các bản ghi sự kiện của Exchange Server và Domain Controller để mang lại cho bạn các dữ liệu kiểm duyệt toàn diện dưới dạng báo cáo, đồ thị và giao diện.
Kiểm duyệt đăng nhập mailbox

Thông tin liên quan tới những người dùng nào đã đăng nhập các mailbox vào thời điểm nào có thể cung cấp cho các quản trị viên Exchange với thông tin chi tiết kịp thời nhằm tránh các rủi ro và sai sót nghiêm trọng hoặc các vi phạm chính sách. Exchange Reporter Plus cung cấp các báo cáo đăng nhập độc quyền để giám sát, kiểm duyệt và cảnh báo cả những đăng nhập không phải của chủ sở hữu và mailbox tự đăng nhập.
Thay đổi quyền hạn mailbox

Exchange Reporter Plus giới thiệu các báo cáo thay đổi quyền hạn mailbox giúp độc quyền theo dõi, kiểm duyệt và báo cáo về tất cả các quyền hạn mailbox đã từng bị thay đổi trong các domain Exchange.
Exchange Server Monitoring
Giám sát máy chủ Exchange

Tính năng này cung cấp một cái nhìn tổng quan về toàn bộ tổ chức exchange. Là môi trường thay đổi với tần suất liên tục, máy chủ Exchange đòi hỏi theo dõi sự kiện vào các khoảng thời gian thường xuyên. Chương trình này thực hiện theo dõi các hoạt động Exchange trên Database Availability Group (DAG), cơ sở dữ liệu và máy chủ. Giao diện báo cáo định dạng dữ liệu gốc sang các tham số có ý nghĩa, các thông số có thể áp dụng hàng động giúp việc quản trị trở nên dễ dàng.
Giám sát dịch vụ

Tính năng này cung cấp một danh sách tất cả vai trò và các trạng thái tương ứng trong máy chủ để kiểm tra tổng thể tình trạng máy chủ. Ngoài ra có thể hiển thị bất kỳ dịch vụ cụ thể nào đó hiện không chạy.
Giám sát lưu trữ

Exchange Reporter Plus mở rộng khả năng giám sát về lưu trữ Exchange. Giải pháp dựa trên web hiện giám sát: kích thước mailbox Exchange, kích thước cơ sở dữ liệu Mailbox, kích thước cơ sở dữ liệu thư mục công khai, kích thước khối lượng máy chủ, và kích thước khối lượng ổ đĩa.
Office 365 Reports
Báo cáo mailbox Office 365

Tính năng Microsoft Office 365 cho phép bạn mở office ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời gian nào và điều này đã khuyến khích nhiều chuyên gia để cấu hình tài khoản Office 365 với Microsoft Exchange. Exchange Reporter Plus cung cấp báo cáo này nhằm đảm bảo quản trị hiệu quả các mailbox Office 365, với các chi tiết như kích thước mailbox, lưu trữ mailbox, các mailbox không hoạt động.
Kích thước mailbox Office 365

Báo cáo này trả lại danh sách tất cả mailbox Office 365 hiện có trong tổ chức Exchange, và các kích thước tương ứng của chúng cũng như số lượng. Kích thước mailbox được hiển thị cho thời điểm hiện tại theo mặc định.
Báo cáo ActiveSync Office 365

Cung cấp các báo cáo Office 365 ActiveSync. Công cụ báo cáo dựa trên web này sẽ kết nối điện thoại thông minh với các mailbox và chính sách tương ứng của chúng sau đó trả về một bộ báo cáo toàn diện cung cấp thông tin có thể thực hiện được về các thiết bị ActiveSync.
Scroll To top