Tuân thủ Tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 @ 2018 

Giải pháp quản trị doanh nghiệp

ISO 20000 là gì?

ISO/IEC 20000@ 2018 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho hệ thống quản lý công nghệ thông tin theo hướng dịch vụ, mô tả một bộ quy trình quản lý được thiết kế để giúp các tổ chức cung cấp dịch vụ hiệu quả.

 

Tiêu chuẩn được xuất bản thành một số phần, trong đó ISO 20000-1@ 2018 , xác định các yêu cầu cần thiết cho hệ thống quản lý dịch vụ (SMS). Đây là những yêu cầu bắt buộc phải được các tổ chức thực hiện để tuân thủ tiêu chuẩn ISO 20000@ 2018. Tiêu chuẩn dịch vụ này được chấp nhận rộng rãi để đo lường các quy trình quản lý dịch vụ CNTT trong một tổ chức. Tuân thủ ISO 20000 chứng minh rằng một tổ chức tuân theo các thực tiễn tốt nhất để cung cấp dịch vụ CNTT chất lượng.

Vai trò của CNTT trong việc chuẩn bị cho ISO 20000:

CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ ISO 20000. Các công cụ quản lý CNTT được sử dụng để thực hiện các quy trình quản lý dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO 20000-1@ 2018, cung cấp bằng chứng kiểm toán cần thiết, cơ hội để đánh giá một tổ chức theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để quản lý dịch vụ.

ManageEngine có thể giúp tuân thủ ISO 20000:

Bộ giải pháp quản lý CNTT toàn diện của ManageEngine cung cấp các công cụ có thể giúp triển khai và vận hành các quy trình quản lý dịch vụ theo quy định của ISO 20000-1: 2018. Các công cụ này đáp ứng hiệu quả các yêu cầu tuân thủ bằng cách tích hợp các quy trình bắt buộc trong hoạt động của tổ chức và tạo hồ sơ làm bằng chứng tuân thủ.

Lợi ích của chứng nhận ISO 20000

  • Thống nhất con người, các quy trình và công nghệ hỗ trợ cho mục tiêu kinh doanh
  • Đạt được tiêu chuẩn thực hành quốc tế tốt nhất trong việc quản lý IT
  • ISO/IEC 2000 phù hợp với ITIL để hỗ trợ cải tiến thường xuyên
  • Phát triển dịch vụ IT được điều khiển và hỗ trợ bởi những mục tiêu kinh doanh.
  • Thực hiện giám sát đo lường và duy trì mức độ ổn định của dịch vụ

 

MEISO

 

Ứng dụng ManageEngine trong Quy trình ISO 20000:

DANH MỤC DỊCH VỤ (SERVICE PROTFOLIO)

Đảm bảo rằng bạn có kết hợp đúng các dịch vụ. Quản lý toàn bộ vòng đời của dịch vụ và đảm bảo cung cấp dịch vụ cao với sự trợ giúp của các quy trình như quản lý danh mục dịch vụ, quản lý tài sản và quản lý cấu hình

Sản phẩm liên quan:

ServiceDesk Plus: An ITIL-ready help desk software

MỐI QUAN HỆ VÀ THỎA THUẬN (RELATIONSHIPS AND AGREEMENT)

Thiết lập và quản lý mối quan hệ tốt với khách hàng và các bên quan tâm khác với sự trợ giúp của các quy trình như quản lý quan hệ kinh doanh, quản lý cấp độ dịch vụ và quản lý nhà cung cấp.

Sản phẩm liên quan:

ServiceDesk Plus: An ITIL-ready help desk software

Analytics Plus: An on-premises reporting and business intelligence solution

OpManager Plus: An integrated network performance management solution

Applications Manager: A server and application performance monitoring solution

CUNG VÀ CẦU (SUPPLY AND DEMAND)

Nhận đầu vào cho ngân sách và dịch vụ kế toán. Phân tích những đầu vào này để hiểu nhu cầu dịch vụ của khách hàng và lên kế hoạch phù hợp để cung cấp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu.

Sản phẩm liên quan:

ServiceDesk Plus: An ITIL-ready help desk software

Analytics Plus: An on-premises reporting and business intelligence solution

OpManager Plus: An integrated network performance management solution

Applications Manager: A server and application performance monitoring solution

XÂY DỰNG, THIẾT KẾ, DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN TIẾP (SERVICE DESIGN BUILD AND TRANSITION)

Quản lý các yêu cầu thay đổi với sự trợ giúp của quản lý thay đổi. Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các dịch vụ mới hoặc đã thay đổi và triển khai chúng vào môi trường trực tiếp với sự trợ giúp của quản lý phát hành và triển khai.

Sản phẩm liên quan:

ServiceDesk Plus: An ITIL-ready help desk software

Analytics Plus: An on-premises reporting and business intelligence solution

OpManager Plus: An integrated network performance management solution

AD360: An integrated identity and access management (IAM) solution

Desktop Central: An unified endpoint management (UEM) solution

NGHỊ QUYẾT VÀ THỰC HIỆN (RESOLUTION AND FULFILLMENT)

Quản lý các yêu cầu với sự giúp đỡ của quản lý sự cố và quản lý dịch vụ. Nếu sự cố đang tái diễn, hãy tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ và xác định các hành động tiềm năng để ngăn chặn chúng xảy ra lần nữa với sự trợ giúp của quản lý vấn đề.

Sản phẩm liên quan:

ServiceDesk Plus: An ITIL-ready help desk software

Analytics Plus: An on-premises reporting and business intelligence solution

ĐẢM BẢO DỊCH VỤ (SERVICE ASSURANCE)

Liên tục theo dõi sự sẵn có của các dịch vụ theo thỏa thuận cấp dịch vụ được nhắm mục tiêu (SLA). Chủ động ngăn chặn các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tính liên tục của dịch vụ bằng cách thực hiện các hành động khắc phục vi phạm SLA được nhắm mục tiêu. Ghi lại thông tin về tính khả dụng của dịch vụ, hoạt động của người dùng, thiết bị được liên kết và cấu hình để tạo báo cáo để xác định các rủi ro đối với tính liên tục của dịch vụ và bảo mật thông tin.

Sản phẩm liên quan:

OpManager Plus: An integrated network performance management solution

Applications Manager: A server and application performance monitoring solution

ServiceDesk Plus: An ITIL-ready help desk software

Desktop Central: An unified endpoint management (UEM) solution

Log360: A comprehensive security information and event management (SIEM) tool

PAM360: A comprehensive privileged access management (PAM) solution

AD360: An integrated identity and access management (IAM) solution

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT (PERFORMANCE EVALUATION)

Tạo báo cáo để đánh giá hiệu quả của các dịch vụ của bạn, xác định xu hướng và cải thiện.

Sản phẩm liên quan:

ServiceDesk Plus: An ITIL-ready help desk software

Analytics Plus: An on-premises reporting and business intelligence solution

OpManager Plus: An integrated network performance management solution

Log360: A comprehensive security information and event management (SIEM) tool

PAM360: A comprehensive privileged access management (PAM) solution

AD360: An integrated identity and access management (IAM) solution

Applications Manager: A server and application performance monitoring solution

Desktop Central: An unified endpoint management (UEM) solution

Scroll To top