Recovery Manager Plus
Recovery Manager Plus là một giải pháp sao lưu và khôi phục AD dựa trên web cho phép bạn sao lưu tất cả dữ liệu AD và có thể khôi phục lại các đối tượng bị xóa. Hơn nữa, nó cho phép bạn khôi phục linh hoạt chỉ cho các loại đối tượng đặc biệt hoặc những thuộc tính đặc biệt của đối tượng bạn mong muốn.

Các tính năng chính

  • Khôi phục cấp thuộc tính
  • Quá trình quay trở lại
  • Recycle bin AD
  • Quản lý thay đổi
  • Quản lý phiên bản
Tính năng chính của RecovreryManager Plus
Khôi phục cấp thuộc tính

Chỉ khôi phục những thuộc tính được sửa đổi cụ thể của những đối tượng AD thay vì khôi phục toàn bộ những đối tượng.
Quá trình quay trở lại

Khôi phục AD đến một điểm sao lưu trước đó và hoàn tác tất cả những thay đổi được thực hiện cho các đối tượng sau thời điểm này.
Recycle bin AD

Khôi phục những đối tượng AD bị xóa và những thuộc tính của chúng – và những bộ chứa ứng dụng nguồn gốc của chúng – trong một cú nhấp chuột duy nhất
Quản lý thay đổi

Theo dõi tất cả những thay đổi được thực hiện với đối tượng người dùng và quay trở lại bất kỳthay đổi nào được thực thi với những đối tượng, bộ chứa ứng dụng, tên miền riêng.
Quản lý phiên bản

Duy trì mỗi bản sao lưu dự phòng của một đối tượng như một phiên bản riêng biệt và khôi phục một đối tượng thành phiên bản tùy thích.
 
Scroll To top