Quản lý dịch vụ nội bộ theo chuẩn ITIL v4 với ServiceDesk Plus

 • Phần mềm quản lý dich vụ, tài sản tích hợp và quản lý dự án được xây dựng trên một khuôn khổ ITIL V4
 • Hỗ trợ ITIL V4 sẵn sàng như  Danh mục dich vụ, SLA, quản lý sự cố,vấn đề, thay đổi, CMDB, Knowledge base
 • Quản lý tài sản IT, phần mềm, license, khấu hao tài sản ..
 • Hỗ trợ ứng dụng mobile
 • Tích hơp hệ thống báo cáo thông minh Analytics Plus và IT Operation Management
 • Được liệt kê trong Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2018 cho các công cụ Quản lý hỗ trợ dịch vụ IT

Đọc thêm »

Cung cấp dịch vụ quản lý dịch vụ nội theo chuẩn ITIL/ISO 20000 @2018 với ServiceDesk Plus MSP

 • Dựa trên web, ITIL-sẵn sàng, phần mềm cung cấp dịch vụ quản lý dịch vụ nội
 • Quản lý tích hợp tài sản cho MSPs
 • Vận đơn cho mỗi khách hàng khối của Ngân hàng một cách hiệu quả và chính xác
 • Tạo ra từng tài khoản riêng biệt
 • Hỗ trợ ứng dụng mobile
 • Tích hơp hệ thống báo cáo thông minh Analytics Plus và IT Operation Management

Đọc thêm »

Hỗ trợ khách hàng và quản lý bàn trợ giúp với SupportCenter Plus

 • Phần mềm hỗ trợ khách hàng trên nền web
 • Quản lý yêu cầu tài khoản và thông tin liên lạc của khách hàng
 • Theo dõi và quản lý email khách hàng như những yêu cầu sự cố với một hệ thống quản lý email mạnh mẽ
 • Quản lý nhiều hợp đồng dịch vụ và kế hoạch hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến khách hàng đúng giờ và hóa đơn cho phù hợp

Đọc thêm »

Quản lý vòng đời tài sản với AssetExplorer

 • Dò tìm và giám sát toàn bộ tài sản IT của bạn (Phần cứng và phần mềm) từ một địa điểm
 • Đưa ra các quyết định kế hoạch mua bán
 • Biết tổng chi phí sở hữu của một tài sản
 • Đảm bảo tuân thủ theo giấy phép phần mềm
 • Quản lý vòng đời tài sản IT toàn diện
 • Lợi ích tối đa từ tài sản

 Đọc thêm »

Scroll To top